Mimořádné slovení Býkovky před plánovaným odstavením ČOV Bořitov.

12.05.2015 07:21

Slovení proběhlo dne 9.5.2015 v úseku ústí Býkovky do řeky Svitavy v Rájci-Jestřebí
až po ČOV Bořitov. Bylo sloveno celkem 85kg rybí obsádky, především se jednalo o:

  • pstruha obecného forma potoční (salmo trutta morpha fario)
  • hrouzka obecného  (gobio gobio)
  • mřenku mramorovanou (barbatula barbatula)
  • plotici obecnou (rutilus rutilus)
  • perlína ostrobřichého (scardinius erythrophthalmus)

 

 

Uvedené druhy ryb byly převezeny a vysazeny do pstruhového rybářského revíru č. 463 064 Svitava 3 v úseku Klamovka - splav "Paulinka" nádrží ČD Blansko mimo perlína a plotici, které byly dány do mimopstruhového rybářského revíru č. 461 115 Podomský potok 1.

 

Dále v úseku od ústí Býkovky cca 500m proti proudu bylo zaznamenáno  množství cca do 500 ks zákonem chráněné střevle potoční (Phoxinus phoxinus). Z tohoto důvodu bude nutné monitorovat v průběhu odstávky ČOV Bořitov i tento úsek říčky Býkovky.

 

V průběhu odlovu rybí obsádky bylo v intravilánu obce Rájec – Jestřebí zjištěno velké množství neoprávněného odběru povrchových vod z říčky Býkovky a dále vyústění odpadních jímek jednotlivých domů, stojících kolem říčky, z kterých vytékaly volně do toku odpadní a splaškové silně zapáchající vody. V těchto úsecích vždy cca do 10m od ústí do říčky Býkovky de facto nebyl žádný život. Na základě této skutečnosti bude místně příslušnému orgánu státní správy OŽP zaslán oficiální podnět k provedení místního šetření za účelem zmapování stávajícího stavu pro další vodoprávní řízení. Bohužel jsou to právě úseky, kde se vyskytuje střevle potoční a právě na tomto druhu jde v toku krásně vidět organické znečištění vody. Tok Býkovka je vyhlášen MZe ČR jako chovný pstruhový rybářský revír právě z důvodu výskytu zákonem chráněných nebo ohrožených druhů ryb a laxní přístup až téměř nezájem ze strany jednotlivých dotčených orgánů státní správy – OŽP MěÚ Blansko zapříčiňuje velmi rychlé mizení těchto druhů z říčky Býkovky.

 

 

Vyhledávání

Novinky

29.11.2018 17:27

Dodatek bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revírech MRS pro rok 2019

Seznamte se prosím s doplněním bližších podmínek :    Změny a doplňky Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2019.PDF (120575)
22.11.2018 12:24

Ceny povolenek a členských známek pro rok 2019

Pro rok 2019 platí následující ceny členských příspěvků, zápisného. (klikněte pro více podrobností).  
10.11.2018 15:58

Školení a zkoušky nových členů rybářského spolku pro získání osvědčení pro výdej 1. Rybářského lístku

Oznamujeme všem žadatelům, že školení a zkoušky nových členů rybářského spolku v Blansku pro získání osvědčení pro výdej 1. rybářského lístku se uskuteční dne 7. prosince 2018 v 16.30hod v sídle...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...