Mimořádné slovení Býkovky před plánovaným odstavením ČOV Bořitov.

12.05.2015 07:21

Slovení proběhlo dne 9.5.2015 v úseku ústí Býkovky do řeky Svitavy v Rájci-Jestřebí
až po ČOV Bořitov. Bylo sloveno celkem 85kg rybí obsádky, především se jednalo o:

  • pstruha obecného forma potoční (salmo trutta morpha fario)
  • hrouzka obecného  (gobio gobio)
  • mřenku mramorovanou (barbatula barbatula)
  • plotici obecnou (rutilus rutilus)
  • perlína ostrobřichého (scardinius erythrophthalmus)

 

 

Uvedené druhy ryb byly převezeny a vysazeny do pstruhového rybářského revíru č. 463 064 Svitava 3 v úseku Klamovka - splav "Paulinka" nádrží ČD Blansko mimo perlína a plotici, které byly dány do mimopstruhového rybářského revíru č. 461 115 Podomský potok 1.

 

Dále v úseku od ústí Býkovky cca 500m proti proudu bylo zaznamenáno  množství cca do 500 ks zákonem chráněné střevle potoční (Phoxinus phoxinus). Z tohoto důvodu bude nutné monitorovat v průběhu odstávky ČOV Bořitov i tento úsek říčky Býkovky.

 

V průběhu odlovu rybí obsádky bylo v intravilánu obce Rájec – Jestřebí zjištěno velké množství neoprávněného odběru povrchových vod z říčky Býkovky a dále vyústění odpadních jímek jednotlivých domů, stojících kolem říčky, z kterých vytékaly volně do toku odpadní a splaškové silně zapáchající vody. V těchto úsecích vždy cca do 10m od ústí do říčky Býkovky de facto nebyl žádný život. Na základě této skutečnosti bude místně příslušnému orgánu státní správy OŽP zaslán oficiální podnět k provedení místního šetření za účelem zmapování stávajícího stavu pro další vodoprávní řízení. Bohužel jsou to právě úseky, kde se vyskytuje střevle potoční a právě na tomto druhu jde v toku krásně vidět organické znečištění vody. Tok Býkovka je vyhlášen MZe ČR jako chovný pstruhový rybářský revír právě z důvodu výskytu zákonem chráněných nebo ohrožených druhů ryb a laxní přístup až téměř nezájem ze strany jednotlivých dotčených orgánů státní správy – OŽP MěÚ Blansko zapříčiňuje velmi rychlé mizení těchto druhů z říčky Býkovky.

 

 

Vyhledávání

Novinky

29.11.2017 18:13

Termíny výdeje povolenek pro rok 2018 a ostatní důležité termíny

Výbor MRS Blansko oznamuje všem členům termíny výdeje povolenek pro rok 2018:   01.12.2017 pátek 16-18 hod., Blansko, klubovna Mlýnská 25, výdej jen pro nové členy 15.12.2017 pátek 16-18...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...