Zde naleznete právní normu "Zákon o rybářství  č. 99/2004 Sb.," v platném znění. Provádění zákona blíže specifikuje Vyhláška č. 197/2004, jejíž aktuální znění naleznete zde.
 

 

Zákony a vyhlášky

 
  

   ZÁKON č. 99/2004 Sb.

 
   ze dne 10. února 2004
 
   o  rybníkářství,  výkonu  rybářského  práva,  rybářské  stráži, ochraně
   mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů
 
   (zákon o rybářství)
 
   Změna: 444/2005 Sb.
   Změna: 124/2008 Sb.
   Změna: 41/2009 Sb.
   Změna: 227/2009 Sb.
   Změna: 281/2009 Sb.
   Změna: 104/2011 Sb.
   Změna: 375/2011 Sb.
   Změna: 237/2012 Sb.
   Změna: 18/2012 Sb.
   Změna: 501/2012 Sb.
 
   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
   ČÁST PRVNÍ
 
   RYBNÍKÁŘSTVÍ, RYBÁŘSKÉ REVÍRY, VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA, RYBÁŘSKÁ STRÁŽ A
   OCHRANA MOŘSKÝCH RYBOLOVNÝCH ZDROJŮ
 
   HLAVA I
 
   ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
   § 1
 
   Předmět úpravy
 
   (1) Tento zákon upravuje
 
   a) chov, ochranu a lov ryb, pěstování a lov vodních organizmů a ochranu
   jejich života a životního prostředí,
 
   b)  rybníkářství,  výkon  rybářského práva, vyhlašování, změnu a rušení
   rybářských revírů a jejich ochranu,
 
   c)  výkon státní správy v rybníkářství, při vyhlašování, změně a rušení
   rybářských revírů a při výkonu rybářského práva,
 
   d)  evidenci  o  hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku, o lovu
   ryb  na udici a evidenci o vydání povolenek k lovu v rybníkářství a při
   výkonu rybářského práva,
 
   e) ustanovení, zánik, pravomoce a odpovědnost rybářské stráže,
 
   f)  výkon  dozoru  nad dodržováním zákona a rozhodnutí vydaných na jeho
   základě a sankce za neplnění nebo porušení stanovených povinností,
 
   g)  podíl  státu  na  úhradě  nákladů na opatření přijatých ve veřejném
   zájmu,
 
   h) ochranu mořských rybolovných zdrojů.
 
   (2)  Tímto  zákonem  není  dotčena  ochrana ryb a vodních organizmů při
   nakládání s vodami podle zvláštních právních předpisů.^1)
 
   § 2
 
   Vymezení pojmů
 
   Pro účely tohoto zákona se rozumí
 
   a) rybářstvím chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě vodních
   organizmů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva,
 
   b)  rybníkářstvím chov a lov ryb, popřípadě vodních organizmů v rybníce
   nebo  ve  zvláštním  rybochovném  zařízení,  uskutečňovaný  k zajištění
   produkce  ryb  a rybího masa, popřípadě produkce vodních organizmů nebo
   produkce  rybí  násady  pro  rybníky  anebo  pro zarybňování rybářských
   revírů,
 
   c)  rybníkem  vodní  dílo,^2) které je vodní nádrží určenou především k
   chovu  ryb, ve kterém lze regulovat vodní hladinu, včetně možnosti jeho
   vypouštění  a  slovení;  rybník  je  tvořen  hrází,  nádrží  a  dalšími
   technickými zařízeními,
 
   d)   zvláštním  rybochovným  zařízením  sádky,  rybí  líhně,  příkopové
   rybníčky, jiné vodní nádrže nebo chovná zařízení,
 
   e)  rybářským  revírem  část vodního útvaru povrchových vod^3) o výměře
   nejméně  500  m2 souvislé vodní plochy, umožňující život rybí obsádky a
   vodních  organizmů,  vyhlášená  rozhodnutím  příslušného  orgánu státní
   správy rybářství podle § 19 až 24,
 
   f)  výkonem  rybářského  práva  činnost  v  rybářském  revíru  povolená
   právnické nebo fyzické osobě příslušným orgánem státní správy rybářství
   podle  §  19  až  24,  spočívající  v plánovitém chovu, ochraně, lovu a
   přisvojování  si  ryb,  popřípadě  vodních organizmů, jakož i v užívání
   pobřežních pozemků v nezbytném rozsahu,
 
   g)  uzavřenou  vodou  vodní  útvar povrchových vod,^3) který není volně
   spojen  s  přítokem  nebo  odtokem, zejména mrtvé nebo odstavené rameno
   vodního  toku,  propadlina,  zatopená  umělá prohlubeň terénu, zbytková
   jáma po těžbě nerostů; za uzavřenou vodu se nepovažuje vodní útvar nebo
   jeho  část,  ve  kterém  je  prováděna  hornická  činnost  nebo činnost
   prováděná hornickým způsobem,^4)
 
   h)  vodním  organizmem  vodní  živočich  nebo  vodní rostlina, která je
   zdrojem potravy ryb nebo je přirozenou součástí vodního prostředí,
 
   i)  pobřežním  pozemkem  pozemek  tvořící břeh koryta vodního toku nebo
   pozemek  sousedící s tímto korytem nebo břehem, jakož i pozemek tvořící
   břeh uzavřené vody nebo pozemek s ním sousedící,
 
   j)  lovem  činnost  směřující  k  ulovení ryby nebo vodního organizmu v
   rybníkářství  anebo ulovení a přisvojení si ryby nebo vodního organizmu
   při výkonu rybářského práva za podmínek stanovených tímto zákonem,
 
   k)  chráněnou  rybí  oblastí  vymezená část rybářského revíru, v níž je
   výkon  rybářského  práva omezen, popřípadě vyloučen za účelem vytvoření
   podmínek  pro  chov  a  ochranu ryb nebo pěstování a reprodukci vodních
   organizmů,
 
   l)  rybářským  lístkem  doklad  nezbytný  pro  vydání  povolenky k lovu
   umožňující lov ryb a vodních organizmů v rybářských revírech,
 
   m)  povolenkou k lovu doklad opravňující fyzickou osobu k lovu ryb nebo
   vodních organizmů v příslušném rybářském revíru,
 
   n)  malou  vodní  nádrží  vodní  nádrž se sypanou hrází, jejíž objem po
   hladinu  ovladatelného  prostoru  není  větší  než 2 000 000 m3 a jejíž
   největší hloubka nepřesahuje 9 m,
 
   o)  rybí obsádkou společenstvo ryb a vodních organizmů tvořené souborem
   jedinců nebo populací, obývajících v daném čase stejné vodní prostředí,
 
   p)  vodním prostředím soubor místních živých a neživých činitelů, které
   spoluvytvářejí  místní  životní  prostředí  ryb  a  vodních organizmů a
   splňují  předpoklady a nároky charakteristické pro výskyt a život ryb a
   vodních organizmů ve vymezeném prostoru,
 
   q)  hromadně účinnou metodou lovu způsob lovu ryb a vodních organizmů v
   rybníkářství   pomocí   všech   druhů   sítí,   vrší,   lov   prováděný
   prostřednictvím  manipulace  s  vodou,  lov pomocí různě konstruovaného
   technického zařízení nebo lov do stálého lovícího zařízení,
 
   r)  vybraným  druhem  ryb  bolen dravý, candát obecný, hlavatka obecná,
   jelec jesen, jelec tloušť, jeseter malý, kapr obecný, lín obecný, lipan
   podhorní,  losos  obecný, ostroretka stěhovavá, parma obecná, podoustev
   nosák, pstruh duhový, pstruh obecný, siven americký, sumec velký, štika
   obecná, úhoř říční, mník jednovousý a všechny druhy síhů,
 
   s) nepůvodní rybou a nepůvodním vodním organizmem geograficky nepůvodní
   nebo  geneticky  nevhodná  anebo  neprověřená  populace  ryb  a vodních
   organizmů,  vyskytující  se  na  území jednotlivého rybářského revíru v
   České republice méně než 3 po sobě následující generační populace,
 
   t)  hydrologickým pořadím řazení toků postupně od pramene po proudu, od
   toku nižšího řádu k vyššímu,
 
   u)  ochranou mořských rybolovných zdrojů pravidla dovozu mořských ryb a
   mořských  živočichů  do  České republiky, jakož i výkon státního dozoru
   nad dodržováním těchto pravidel.
 
   HLAVA II
 
   RYBNÍKÁŘSTVÍ,  RYBÁŘSKÝ  REVÍR, CHRÁNĚNÁ RYBÍ OBLAST A VÝKON RYBÁŘSKÉHO
   PRÁVA
 
   § 3
 
   Rybníkářství
 
   (1)   K   rybníkářství  je  oprávněn  vlastník  rybníka  nebo  vlastník
   zvláštního  rybochovného  zařízení, popřípadě jejich nájemce na základě
   písemně  uzavřené  nájemní  smlouvy s vlastníkem za účelem rybníkářství
   (dále jen "rybníkář").
 
   (2) V rybníkářství se lov provádí hromadně účinnou metodou lovu nebo na
   udici.  Lov  na  udici  může  provádět rybníkář, popřípadě jím pověřené
   osoby.
 
   (3)  Rybníkářství  může být omezeno, jen stanoví-li tak zvláštní právní
   předpis.^5)
 
   (4)  Rybníkář  je  povinen  vést  evidenci  o  hospodaření, o dosaženém
   hospodářském  výsledku v rybníkářství, o lovu ryb na udici a předkládat
   ji  příslušnému  orgánu  státní správy rybářství podle § 19 až 24 (dále
   jen  "příslušný  rybářský orgán") nejpozději do 30. dubna následujícího
   kalendářního roku.
 
   (5) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti o
 
   a) hromadně účinných metodách lovu ryb a vodních organizmů,
 
   b)  vedení  evidence o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku v
   rybníkářství a o lovu ryb na udici.
 
   § 4
 
   Rybářský revír
 
   (1)  Rybářský  revír  vyhlašuje  na  vodním toku,^6) na rybníce nebo na
   uzavřené  vodě  svým  rozhodnutím  příslušný  rybářský  orgán;  ten  je
   oprávněn  vyhlásit rybářský revír pouze v obvodu své územní působnosti.
   V  případě  pochybnosti,  zda  se  jedná  o  uzavřenou  vodu,  rozhodne
   příslušný rybářský orgán.
 
   (2)  Při vyhlášení rybářského revíru vychází příslušný rybářský orgán z
   podmínek pro chov a podporu života ryb.
 
   (3) Rybářský revír se vyhlašuje
 
   a) na žádost vlastníka rybníka,
 
   b) na žádost vlastníka pozemku, na němž se nachází uzavřená voda; je-li
   vlastníků   nebo   spoluvlastníků   těchto  nemovitostí  více,  vyhlásí
   příslušný  rybářský  orgán  rybářský  revír  na  základě  žádosti všech
   vlastníků nebo všech spoluvlastníků nebo osoby pověřené všemi vlastníky
   nebo  všemi  spoluvlastníky  k  podání  žádosti  o vyhlášení rybářského
   revíru   nebo   na   základě  žádosti  nájemce  uvedených  nemovitostí,
   prokáže-li  žadatel,  že písemně uzavřel nájemní vztah za účelem výkonu
   rybářského  práva  k  uvedeným  nemovitostem  s  vlastníkem  nebo všemi
   vlastníky anebo všemi spoluvlastníky uvedených nemovitostí,
 
   c)  z  vlastního  podnětu  příslušného rybářského orgánu na vodním toku
   nebo   na  uzavřené  vodě  nalézající  se  na  pozemku  vlastníků  nebo
   spoluvlastníků  uvedených  pod  písmenem  b) v případě, že se vlastníci
   nebo  spoluvlastníci nedohodli na podání žádosti o vyhlášení rybářského
   revíru  ani do 30 dnů od doručení výzvy příslušného rybářského orgánu k
   uzavření takové dohody; touto výzvou není zahájeno správní řízení.
 
   (4)  Ministerstvo  zemědělství  (dále  jen  "ministerstvo") na požádání
   příslušného  rybářského  orgánu přidělí vyhlašovanému rybářskému revíru
   číslo rybářského revíru.
 
   (5)  V  rozhodnutí  o  vyhlášení  rybářského  revíru  se kromě obecných
   náležitostí podle správního řádu uvede i název rybářského revíru, číslo
   rybářského  revíru,  výměra  vodní plochy a umístění rybářského revíru,
   zda  se  jedná  o  revír  pstruhový  nebo mimopstruhový. V rozhodnutí o
   vyhlášení   rybářského   revíru   na  vodním  toku  se  uvede  i  číslo
   hydrologického pořadí a údaj o říčních kilometrech odvozený ze základní
   mapy  České  republiky  v  měřítku  1: 50 000. V rozhodnutí o vyhlášení
   rybářského  revíru,  popřípadě  v  rozhodnutí o vyhlášení chráněné rybí
   oblasti  se  vymezí hranice příslušného rybářského revíru nebo chráněné
   rybí  oblasti  a  současně  stanoví  povinnost  osobě,  které byl výkon
   rybářského  práva  povolen  podle  §  9  (dále jen "uživatel rybářského
   revíru"), vyznačit v přírodě tyto hranice a způsob jejich vyznačení.
 
   (6)  Příslušný  rybářský  orgán  může  změnit  rozhodnutí  o  vyhlášení
   rybářského   revíru,   změní-li  se  podmínky  rozhodné  pro  vyhlášení
   příslušného   rybářského   revíru   nebo  dojde-li  ke  změně  podmínek
   rozhodných pro chov a podporu života ryb v příslušném rybářském revíru.
   Změna  rozhodnutí  může  být  provedena z vlastního podnětu příslušného
   rybářského  orgánu  nebo  na  žádost  uživatele  příslušného rybářského
   revíru  nebo  vlastníka  rybníka  nebo  pozemku,  na  kterém se nachází
   uzavřená  voda.  Pro  vyhlášení  případných změn rozhodnutí o vyhlášení
   rybářského  revíru  nebo  rozhodnutí  o zrušení rybářského revíru platí
   ustanovení odstavců 1 až 3.
 
   (7) Příslušný rybářský orgán rozhodne o zrušení rybářského revíru
 
   a) z vlastního podnětu,
 
   1.  poklesne-li výměra souvislé vodní plochy v rybářském revíru pod 500
   m2, nebo
 
   2. zaniknou-li podmínky pro chov anebo podmínky podporující život ryb v
   rybářském revíru,
 
   b) na základě žádosti osob uvedených v odstavci 3 písm. a) nebo b).
 
   (8) Rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru podle odstavce 3 písm. c),
   rozhodnutí   o   změně  rozhodnutí  o  vyhlášení  rybářského  revíru  a
   rozhodnutí  o  zrušení rybářského revíru se doručuje veřejnou vyhláškou
   tak, že příslušný rybářský orgán zajistí vyvěšení rozhodnutí po dobu 30
   dnů  na úřední desce krajského úřadu kraje, ve kterém se rybářský revír
   nachází;  nachází-li se rybářský revír na území více krajů, vyvěšuje se
   rozhodnutí  na úředních deskách všech krajských úřadů krajů, ve kterých
   se  rybářský  revír  nachází.  Je-li  rozhodnutí  vyvěšeno  na úředních
   deskách  více krajských úřadů, je dnem doručení poslední den této lhůty
   u rozhodnutí vyvěšeného nejpozději.
 
   (9)  Stejnopis rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru nebo rozhodnutí
   o  změně  rozhodnutí  o  vyhlášení rybářského revíru anebo rozhodnutí o
   zrušení  rybářského  revíru  vydaného  podle odstavců 1, 6 nebo 7 zašle
   příslušný  rybářský  orgán  do  15  dnů ode dne nabytí jeho právní moci
   ministerstvu.
 
   (10)  Podnájem  rybářského  revíru  je  zakázán. Za podnájem rybářského
   revíru  se  nepovažuje  pověření  nižší  organizační  složky  uživatele
   rybářského  revíru  výkonem  některých činností souvisejících s výkonem
   rybářského práva touto osobou.
 
   (11)   Podrobnosti   stanovení   rybářského   revíru,  vymezení  hranic
   rybářského  revíru nebo chráněné rybí oblasti a způsob jejich vyznačení
   v přírodě stanoví prováděcí právní předpis.
 
   § 5
 
   Chráněná rybí oblast
 
   (1)  Příslušný  rybářský  orgán  po  projednání s uživatelem rybářského
   revíru  může  svým  rozhodnutím  vyhlásit  část  příslušného rybářského
   revíru, popřípadě celý rybářský revír za chráněnou rybí oblast, přičemž
   v  rozhodnutí  stanoví,  které  ryby  nebo  vodní  organizmy  mají  být
   předmětem  ochrany; dále stanoví zdroje a způsob vysazování těchto ryb,
   popřípadě  vodních  organizmů  a  podmínky  pro  jejich  chov  a  lov v
   příslušném rybářském revíru.
 
   (2)  V  chráněné rybí oblasti může být omezen nebo zakázán lov ryb nebo
   vodních organizmů.
 
   (3) Podrobnosti o vyhlašování, změně a rušení chráněných rybích oblastí
   a  podrobnosti  týkající  se  předmětu ochrany, zdroje, způsobu a místa
   vysazování  ryb  a vodních organizmů podle odstavce 1 stanoví prováděcí
   právní předpis.
 
   § 6
 
   Výkon rybářského práva
 
   (1)  Rybářské  právo  lze  vykonávat pouze v rybářském revíru. Uživatel
   rybářského revíru nemá právo povolit výkon rybářského práva jiné osobě.
 
   (2)  Výkon  rybářského  práva  povolí na dobu 10 let příslušný rybářský
   orgán  osobě,  která  splňuje podmínky pro řádný výkon rybářského práva
   stanovené tímto zákonem (§ 8 odst. 5); povolení výkonu rybářského práva
   podléhá správnímu poplatku.^7)
 
   (3)  Osobou  oprávněnou  k  podání žádosti o povolení výkonu rybářského
   práva (dále jen "žadatel") je
 
   a) v rybářském revíru vyhlášeném podle § 4 odst. 3 písm. a) a b)
 
   1. vlastník rybníka,
 
   2. vlastník pozemku, na němž se nachází uzavřená voda,
 
   3.  osoba  pověřená  všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky k podání
   žádosti o povolení výkonu rybářského práva svým jménem, je-li vlastníků
   nebo spoluvlastníků nemovitostí uvedených v § 4 odst. 3 písm. b) více,
 
   4.  nájemce  nemovitosti,  na  níž je vyhlášen rybářský revír podle § 4
   odst.  3  písm.  a)  nebo  b),  prokáže-li, že uzavřel nájemní vztah za
   účelem  výkonu  rybářského práva s vlastníkem nebo všemi vlastníky nebo
   všemi spoluvlastníky nemovitosti uvedené v bodu 1 nebo 2,
 
   b) v rybářském revíru vyhlášeném podle § 4 odst. 3 písm. c)
 
   1.  občan  České republiky nebo fyzická osoba, která má trvalý pobyt na
   území České republiky,
 
   2. právnická osoba, která má sídlo na území České republiky,
 
   3.  občan  Evropské  unie  nebo  právnická  osoba,  která je usazena ve
   státech Evropské unie.
 
   (4)   Nedohodnou-li  se  všichni  vlastníci,  popřípadě  spoluvlastníci
   nemovitostí uvedených v § 4 odst. 3 písm. b) na pověření určité osoby k
   podání  žádosti  o  povolení  výkonu  rybářského práva ani do 30 dnů od
   doručení  výzvy příslušného rybářského orgánu k uzavření takové dohody,
   rozhodne o povolení výkonu rybářského práva příslušný rybářský orgán ve
   výběrovém řízení (§ 9 odst. 2).
 
   § 7
 
   Výkon rybářského práva v hraničních vodách
 
   Výkon  rybářského  práva  v  hraničních vodách^8) podléhá právní úpravě
   obsažené  v  příslušné  mezinárodní  smlouvě, kterou je Česká republika
   vázána  a  která  byla  vyhlášena  ve  Sbírce  zákonů  nebo  ve  Sbírce
   mezinárodních smluv; neupravuje-li tato smlouva výkon rybářského práva,
   platí příslušná ustanovení tohoto zákona.
 
   Řízení o povolení výkonu rybářského práva
 
   § 8
 
   (1)  Žádost o povolení výkonu rybářského práva (dále jen "žádost") musí
   obsahovat tyto náležitosti
 
   a) označení a číslo rybářského revíru,
 
   b)  jméno,  příjmení,  datum  narození,  trvalý pobyt, podpis žadatele,
   jde-li o fyzickou osobu,
 
   c) obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo, identifikační
   číslo  osoby,  jméno,  příjmení  a podpis statutárního orgánu žadatele,
   jde-li o právnickou osobu,
 
   d)  návrh  osob  splňujících  předpoklady  pro  výkon funkce rybářského
   hospodáře a jeho zástupce,
 
   e) návrh způsobu hospodaření v příslušném rybářském revíru,
 
   f)  jméno,  příjmení,  datum narození a trvalý pobyt osob navržených za
   rybářského hospodáře a jeho zástupce,
 
   g) prokázání bezúhonnosti,
 
   h)  zhodnocení  možnosti  vzniku  ekologických  rizik  v  souvislosti s
   hospodařením  v  příslušném  rybářském  revíru, včetně návrhu na jejich
   řešení,
 
   i)   návrh  žadatele  na  jeho  vypořádání  se  s  původním  uživatelem
   rybářského revíru,
 
   j) datum podání žádosti.
 
   (2)  Příslušný  rybářský  orgán,  který  rozhoduje  o  povolení  výkonu
   rybářského  práva,  si k ověření bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. g)
   vyžádá   podle   zvláštního  právního  předpisu^8a)  výpis  z  evidence
   Rejstříku  trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a
   výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a
   to  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup.  Fyzická osoba, která není
   státním  občanem  České  republiky, je ke splnění podmínky bezúhonnosti
   povinna  předložit  doklad  odpovídající  výpisu  z  evidence Rejstříku
   trestů   vydaný   státem,   jehož   je  tato  osoba  občanem,  jakož  i
   odpovídajícími  doklady  vydanými státy, v nichž se po dobu delší než 3
   měsíce  v posledních 3 letech zdržovala, a které nesmí být starší než 3
   měsíce.  Je-li  žadatelem  právnická  osoba, prokazuje se bezúhonnost u
   člena  statutárního  orgánu právnické osoby, oprávněného jednat za tuto
   osobu.
 
   (3)  Právnická  osoba  k  žádosti  přiloží  též doklad osvědčující její
   registraci příslušným orgánem.
 
   (4)   Je-li   žadatelem  osoba  pověřená  všemi  vlastníky  nebo  všemi
   spoluvlastníky  rybníka nebo pozemku, na němž se nachází uzavřená voda,
   na  kterém  byl  vyhlášen  rybářský  revír,  přiloží k podání žádosti o
   povolení  výkonu rybářského práva též dohodu všech vlastníků nebo všech
   spoluvlastníků  uvedených  nemovitostí  o pověření žadatele, jako osoby
   oprávněné  k  podání  žádosti  o  povolení výkonu rybářského práva svým
   jménem.
 
   (5)  Je-li  žadatelem  nájemce rybníka nebo pozemku, na němž se nachází
   uzavřená  voda,  předloží  k žádosti doklad, že uzavřel nájemní vztah k
   uvedené nemovitosti za účelem výkonu rybářského práva s vlastníkem nebo
   všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky.
 
   (6)  Příslušný  rybářský  orgán povolí výkon rybářského práva žadateli,
   který
 
   a) dosáhl věku 18 let,
 
   b) je plně způsobilý k právním úkonům,
 
   c) prokázal svoji bezúhonnost (odstavec 2),
 
   d)  navrhl  osoby  způsobilé  na  funkce  rybářského  hospodáře  a jeho
   zástupce,
 
   e)  je  způsobilý  zajistit  potřebnou úroveň péče o příslušný rybářský
   revír,
 
   f)  se  zaváže  zpřístupnit  příslušný  rybářský revír dalším držitelům
   povolenek k lovu,
 
   g)   předložil   zhodnocení   možnosti   vzniku  ekologických  rizik  v
   souvislosti s hospodařením v příslušném rybářském revíru, včetně návrhu
   na jejich řešení,
 
   h) předložil návrh způsobu hospodaření v příslušném rybářském revíru,
 
   i) se zaváže vypořádat se s původním uživatelem rybářského revíru.
 
   (7) Ten, jemuž byl povolen výkon rybářského práva, je povinen vypořádat
   se  s  předcházejícím uživatelem rybářského revíru v rozsahu stanoveném
   prováděcím právním předpisem.
 
   § 9
 
   (1)  V  případě,  že  o  výkon  rybářského  práva  v  rybářském  revíru
   vyhlášeném  podle § 4 odst. 3 písm. a) nebo b) požádá osoba uvedená v §
   6  odst.  3  písm.  a),  povolí výkon rybářského práva svým rozhodnutím
   příslušný rybářský orgán této osobě.
 
   (2)  V  případě,  že  o  výkon  rybářského  práva  v  rybářském  revíru
   vyhlášeném podle § 4 odst. 3 písm. c) požádá žadatel nebo více žadatelů
   včetně  spoluvlastníků  nemovitostí  uvedených  v § 4 odst. 3 písm. b),
   kteří se nedohodli na pověření určité osoby k podání žádosti o povolení
   výkonu  rybářského práva (§ 6 odst. 4), povolí příslušný rybářský orgán
   výkon  rybářského  práva  na  základě  výběrového řízení tomu žadateli,
   který  nejlépe  splňuje podmínky pro povolení výkonu rybářského práva a
   na  území  národních parků nejlépe splňuje podmínky odpovídající jejich
   poslání. Na toto řízení se nevztahuje správní řád.
 
   (3)  Výběrové  řízení  o  povolení  výkonu  rybářského  práva  vypisuje
   příslušný  rybářský  orgán  nejpozději  30  dnů přede dnem jeho konání.
   Příslušný  rybářský  orgán zajistí vypsání výběrového řízení s uvedením
   podmínek pro povolení výkonu rybářského práva na úřední desce krajského
   úřadu  a na internetových stránkách kraje, v jehož obvodu působnosti se
   rybářský revír nachází.
 
   (4)  Účastníky  výběrového  řízení  podle  odstavce 2 jsou osoby, které
   podaly  přihlášku  do  výběrového  řízení  o povolení výkonu rybářského
   práva  a  správce  vodního toku.^6) Přihláška do výběrového řízení musí
   obsahovat  náležitosti  žádosti  o  povolení  výkonu  rybářského  práva
   uvedené v § 8 odst. 1.
 
   (5)  Je-li  rybářským  orgánem  příslušným k povolení výkonu rybářského
   práva  kraj, zohlední při výběru uživatele rybářského revíru stanovisko
   nejméně tříčlenné komise jmenované hejtmanem kraje.
 
   (6)  Je-li  rybářským  orgánem  příslušným k povolení výkonu rybářského
   práva  ministerstvo,  zohlední  při  výběru uživatele rybářského revíru
   stanovisko nejméně tříčlenné komise jmenované ministrem zemědělství.
 
   (7)  Je-li  rybářským  orgánem  příslušným k povolení výkonu rybářského
   práva  Ministerstvo  životního prostředí, zohlední při výběru uživatele
   rybářského   revíru   stanovisko  nejméně  tříčlenné  komise  jmenované
   ministrem životního prostředí.
 
   (8)  Je-li  rybářským  orgánem  příslušným k povolení výkonu rybářského
   práva  Ministerstvo  obrany,  zohlední  při výběru uživatele rybářského
   revíru stanovisko nejméně tříčlenné komise jmenované ministrem obrany.
 
   (9)   Výsledek  výběrového  řízení  podle  odstavce  2  písemně  oznámí
   příslušný  rybářský  orgán do 15 dnů ode dne ukončení výběrového řízení
   všem účastníkům výběrového řízení.
 
   (10)  Námitky  k  výsledku  výběrového  řízení  podle  odstavce  2 může
   účastník  výběrového  řízení  uplatnit  písemně  do  15 dnů od doručení
   oznámení podle odstavce 9.
 
   (11)  Příslušný  rybářský  orgán uvědomí o podaných námitkách účastníka
   výběrového řízení, kterému byl výkon rybářského práva povolen.
 
   (12)  Je-li  příslušným  rybářským  orgánem  ve  výběrovém řízení kraj,
   rozhoduje  o těchto námitkách příslušný hejtman kraje. Je-li příslušným
   rybářským   orgánem  ve  výběrovém  řízení  ministerstvo,  Ministerstvo
   životního  prostředí  nebo  Ministerstvo  obrany, rozhoduje o námitkách
   příslušný ministr. O námitkách se rozhodne do 60 dnů od jejich doručení
   orgánu,  který  výkon  rybářského  práva povolil. Na řízení o námitkách
   proti výsledku výběrového řízení se nevztahuje správní řád.
 
   (13)  Pokud  se  námitce nevyhoví, potvrdí orgán oprávněný rozhodovat o
   námitkách  podle  odstavce  12  výsledek  výběrového  řízení.  Pokud se
   námitce  vyhoví,  zruší tento orgán výsledek výběrového řízení a vypíše
   nové výběrové řízení.
 
   (14)  Příslušný rybářský orgán může změnit rozhodnutí o povolení výkonu
   rybářského  práva vydané podle odstavce 1, změní-li se podmínky uvedené
   v rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva.
 
   (15)  Stejnopis  rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva vydaného
   podle  odstavce  1  nebo  stejnopis  rozhodnutí  o  změně  rozhodnutí o
   povolení  výkonu  rybářského  práva  vydaného  podle  odstavce 14 anebo
   stejnopis  rozhodnutí o odnětí výkonu rybářského práva vydaného podle §
   10 zašle příslušný rybářský orgán ministerstvu do 15 dnů ode dne nabytí
   jeho právní moci; stejnopis oznámení o povolení výkonu rybářského práva
   vydaného  podle  odstavce 2 zašle příslušný rybářský orgán ministerstvu
   po uplynutí 35 dnů ode dne ukončení výběrového řízení.
 
   § 10
 
   Odnětí a zánik výkonu rybářského práva
 
   (1)  Příslušný  rybářský  orgán odejme povolení výkonu rybářského práva
   svým rozhodnutím
 
   a)  zjistí-li, že uživatel rybářského revíru závažným způsobem porušuje
   své  povinnosti, zejména podmínky pro povolení výkonu rybářského práva,
   za nichž mu byl výkon rybářského práva povolen,
 
   b)  ukáže-li  se  dodatečně,  že  uživatel rybářského revíru nesplňoval
   podmínky  pro  účast  ve  výběrovém  řízení  nebo podmínky pro povolení
   výkonu rybářského práva,
 
   c)  skončí-li  vlastnický  nebo  nájemní  vztah  osoby  k  rybníku nebo
   pozemku, na němž se nachází uzavřená voda,
 
   d)  zanikne-li  rybník  nebo vodní tok nebo uzavřená voda, na nichž byl
   rybářský revír vyhlášen,
 
   e) na základě žádosti uživatele rybářského revíru,
 
   f)  na  základě  žádosti  vlastníka  rybníka  nebo vlastníka nebo všech
   vlastníků  nebo  všech spoluvlastníků pozemku, na němž se uzavřená voda
   nachází.
 
   (2)  Výkon  rybářského  práva  zanikne  uplynutím  doby,  na kterou byl
   povolen,  zemře-li fyzická osoba nebo zanikne-li právnická osoba, které
   byl výkon rybářského práva povolen, bez právního nástupce.
 
   § 11
 
   Hospodaření v rybářském revíru
 
   (1)  Příslušný  rybářský  orgán  stanoví v rozhodnutí nebo v oznámení o
   povolení výkonu rybářského práva pro každý rybářský revír
 
   a) rybářského hospodáře a jeho zástupce,
 
   b)  způsob  hospodaření,  přičemž dbá o zachování a rozvoj původní rybí
   obsádky,
 
   c)   postup   zarybňování  podle  druhu,  počtu  a  věkových  kategorií
   vysazovaných ryb,
 
   d) maximální počty vydávaných povolenek k lovu.
 
   (2)  Příslušný  rybářský orgán může svým rozhodnutím v případě zjištění
   přemnožení  nebo  zeslabení populace daného druhu ryb povolit výjimku z
   obecně  stanovených  lovných  měr  pro  jednotlivé  druhy ryb, z obecně
   stanovených dob jejich hájení a z obecných stanovených způsobů lovu.
 
   (3)  Uživatel  rybářského  revíru  odpovídá  za  to, že chov a lov ryb,
   popřípadě  pěstování  a  lov  vodních  organizmů  v rybářském revíru je
   prováděn  v  souladu  s  tímto  zákonem  a  jeho  prováděcími  právními
   předpisy.
 
   (4)   Uživatel   rybářského   revíru  je  povinen  hospodařit  způsobem
   stanoveným  příslušným  rybářským  orgánem  a  v souladu s podmínkami a
   hospodářskými  ukazateli,  za  kterých  mu  byl  výkon rybářského práva
   povolen.
 
   (5)  Uživatel  rybářského revíru pověří neprodleně rybářského hospodáře
   vedením  evidence  o  hospodaření,  o dosaženém hospodářském výsledku a
   evidence o vydání povolenek k lovu v rybářském revíru.
 
   (6)  Rybářský  hospodář  je  povinen  vést evidenci o hospodaření podle
   odstavce  5  a  předkládat  ji  na  požádání  ke  kontrole  příslušnému
   rybářskému orgánu.
 
   (7)   Evidenci   o   hospodaření  v  rybářském  revíru  a  o  dosaženém
   hospodářském výsledku za uplynulý kalendářní rok je uživatel rybářského
   revíru  povinen  předložit  příslušnému  rybářskému orgánu do 30. dubna
   následujícího kalendářního roku.
 
   (8)  Uživatel  rybářského  revíru,  rybářský  hospodář a jeho zástupce,
   držitel  povolenky  k lovu a rybářská stráž mohou při výkonu rybářského
   práva  vstupovat  na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z
   důvodu obecného zájmu; jsou však povinni nahradit škodu, kterou při tom
   způsobí.
 
   (9)  Vlastník  nebo  uživatel  pobřežního  pozemku  je  povinen  strpět
   označení rybářského revíru, popřípadě chráněné rybí oblasti.
 
   (10) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti
 
   a)  pro  posuzování předpokladů pro výkon funkce rybářského hospodáře a
   jeho zástupce,
 
   b)  pro  určování  rybářských  organizací a škol, na nichž je rybářství
   povinným  vyučovacím  předmětem  a  které mohou být pověřeny organizací
   zkoušek na rybářské hospodáře a jejich zástupce,
 
   c)  pro stanovování způsobu hospodaření s ohledem na zachování a rozvoj
   původní  rybí obsádky, postupu zarybňování, pro stanovování maximálních
   počtů  vydávaných  povolenek  k lovu, jakož i pro stanovování důvodných
   výjimek  z  obecně stanovených lovných měr pro jednotlivé druhy ryb a z
   obecně stanovených dob jejich hájení (odstavce 1 a 2),
 
   d)  o  způsobu vedení evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském
   výsledku v rybářském revíru,
 
   e)  o  způsobu  vyznačení  hranic  rybářského  revíru, popřípadě hranic
   chráněné rybí oblasti.
 
   § 12
 
   Ochrana rybníkářství a výkonu rybářského práva
 
   (1)  Rybníkářství  a  výkon  rybářského  práva  nesmí  být v rozporu se
   zvláštními právními předpisy.^1)
 
   (2) Povinnosti vlastníka rybníka a jiného vodního díla v oblasti péče o
   vodní  dílo,  památkové  péče  a  ochrany  přírody stanovené zvláštními
   právními předpisy^9) nejsou tímto zákonem dotčeny.
 
   (3)  Stát  může  poskytnout  finanční  prostředky  k  úhradě nákladů na
   opatření ve veřejném zájmu, zejména pro podporu
 
   a) mimoprodukčních funkcí rybníků a malých vodních nádrží,
 
   b)  obnovy  a  udržování  původních  druhů  ryb  zajišťujících přírodní
   rozmanitost,
 
   c) výstavby a rekonstrukce zvláštních rybochovných zařízení,
 
   d) výstavby rybích přechodů.
 
   (4)  Finanční  prostředky  na opatření ve veřejném zájmu poskytuje stát
   rybníkářům,   správcům   vodních  toků,  vlastníkům  vodních  děl  nebo
   uživatelům rybářských revírů; na finanční prostředky není právní nárok.
 
   (5)   Závazná  pravidla  poskytování  finančních  příspěvků  a  způsobu
   kontroly jejich využití stanoví vláda nařízením.
 
   (6)  Povolení k vypouštění nepůvodních druhů ryb a vodních organizmů se
   řídí zvláštním právním předpisem.^10)
 
   (7)  Rybníkář  a  uživatel rybářského revíru je povinen hospodařit tak,
   aby  nedošlo  ke  zhoršení  jakosti  vod^11)  a  aby neporušoval právem
   chráněné zájmy jiných osob.
 
   (8)  Rybníkář  a  uživatel rybářského revíru je povinen hospodařit tak,
   aby  nebyla  ohrožena  rybí  obsádka, zarybnění navazujícího rybářského
   revíru a rybníkářství přímo navazující na rybářský revír.
 
   (9)  Osoba  nakládající  s  povrchovými  vodami  je povinna nenarušovat
   ochranu ryb a vodních organizmů, popřípadě zdrojů jejich potravy. Každý
   si   musí  počínat  tak,  aby  nedocházelo  ke  zbytečnému  ohrožování,
   zraňování  nebo  rušení  ryb  a  vodních organizmů a poškozování jejich
   životních podmínek.
 
   (10)  Je  zakázáno  poškozovat nebo ničit rybářská zařízení nebo jejich
   části, nebo zařízení určená k jejich ochraně, označení nebo vybavení.
 
   (11)  Za  škodu  způsobenou  na rybí obsádce v rybářském revíru nebo na
   rybníku  nebo  ve  zvláštních  rybochovných  zařízeních odpovídá osoba,
   která  ji  způsobila.  K vymáhání škody je oprávněn uživatel rybářského
   revíru nebo rybníkář.
 
   (12)  Vlastník, popřípadě uživatel pozemku zaplaveného při povodni není
   oprávněn  na  tomto  pozemku lovit ryby a nesmí činit opatření, jímž by
   rybám  zabránil  vrátit  se  do  rybářského  revíru.  Jestliže uživatel
   rybářského  revíru  neučinil  do  7  dnů  po  opadnutí  vody opatření k
   záchraně  takovýchto  ryb,  je vlastník, popřípadě uživatel pozemku, na
   kterém   voda   zůstala,  oprávněn  si  tyto  ryby  ponechat.  Uživatel
   rybářského  revíru  je  povinen  uhynulé  ryby  ze  zaplaveného pozemku
   neprodleně odstranit.
 
   HLAVA III
 
   LOV
 
   § 13
 
   (1)  Lov  ryb a vodních organizmů smí být prováděn v rybníkářství pouze
   způsobem uvedeným v § 3 odst. 2 a v rybářském revíru zpravidla lovem na
   udici nebo jiným způsobem lovu, který stanoví příslušný rybářský orgán;
   v rybářském revíru může jednotlivá oprávněná osoba provádět lov nejvýše
   na 2 udice.
 
   (2) Při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se zakazuje
 
   a) používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek,
 
   b)  používat  bodců  jakéhokoliv  druhu,  lapaček, udic bez prutů, dále
   vidlic  a  rozsošek,  jakož  i  střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na
   šňůry, do rukou a do ok,
 
   c) užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem.
 
   (3) V rybářských revírech se zakazuje lov
 
   a)  vybraných  druhů  ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich
   rozmnožování,
 
   b)  vybraných  druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu
   ochrany těchto druhů ryb,
 
   c)  mimo  denní  doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí
   obsádky,
 
   d)  za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které
   nejsou  od  sebe  vzdáleny  alespoň 50 m, nebo zabraňovat tahu ryb po i
   proti vodě,
 
   e)  z  lodí  obytných,  z  plavidel  veřejné  dopravy  a  ze zvláštních
   plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálu,
 
   f) v plavebních komorách,
 
   g) v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 metrů od hrázového tělesa,
 
   h) ze silničních a železničních mostů,
 
   i)  v  místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody
   nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování
   a  rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato opatření nečiní uživatel
   rybářského revíru k záchraně ryb nebo k jejich přenesení do jiných vod,
 
   j) ryb do slupů, vrší,
 
   k) v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním.
 
   (4)  Ministerstvo  je oprávněno na základě žádosti uživatele rybářského
   revíru  nebo  rybníkáře  povolovat  výjimku  z  odstavce  2  písm.  a),
   neexistuje-li  žádné  jiné uspokojivé řešení pro odstranění negativního
   vlivu vodního prostředí.
 
   (5) Příslušný rybářský orgán je oprávněn povolovat výjimky z odstavce 2
   písm.  b)  a  c)  a  z  odstavce  3  písm. a) a b), k chovu ryb, jejich
   záchraně   při   mimořádných   situacích,  k  vědeckým  účelům  nebo  v
   jednotlivých   zvlášť  odůvodněných  případech.  Zásady  pro  udělování
   výjimek ze zakázaných způsobů lovu stanoví prováděcí právní předpis.
 
   (6)  Lov  ryb  pomocí  elektrického proudu je povolen pouze při splnění
   bezpečnostních předpisů. Osoba obsluhující elektrické zařízení musí mít
   u  sebe  povolení  k  takovémuto  lovu  a  doklady  opravňující použití
   elektrického zařízení, stanovené zvláštním právním předpisem.^12)
 
   (7)  Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u
   sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského
   revíru, popřípadě doklad o udělení výjimky podle odstavce 4 nebo 5 a na
   požádání  je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě
   jeho  zástupci  nebo osobám pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo
   orgánům Policie České republiky.
 
   (8)  Rybářský  lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s
   pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského
   lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho
   působnosti. Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku.^7)
 
   (9)  Povolenku  k  lovu  pro  dané  rybářské  revíry vydávají uživatelé
   rybářských  revírů  zpravidla  za  úplatu.  V povolence k lovu uživatel
   rybářského  revíru označí držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví
   bližší  podmínky  výkonu  rybářského  práva.  Osoba  provádějící lov je
   povinna  vyznačit v povolence k lovu datum lovu, rybářský revír, počet,
   druh a hmotnost ulovených ryb.
 
   (10)  Ministerstvo  může  ve  výjimečných  případech  vydat  na  žádost
   zvláštní  povolenku  k  lovu,  která  opravňuje k lovu ryb v rybářských
   revírech  vyhlášených příslušným rybářským orgánem. Povolenka nahrazuje
   i  rybářský  lístek a je vydávána za úplatu. Na vydání této povolenky k
   lovu se nevztahuje správní řád.
 
   (11) Prováděcí právní předpis stanoví
 
   a)   kvalifikační   předpoklady  pro  vydání  rybářského  lístku,  vzor
   formuláře a dobu platnosti rybářského lístku,
 
   b) důvody odepření vydání rybářského lístku a jeho odebrání,
 
   c) způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb,
 
   d) denní doby lovu ryb v kalendářním roce,
 
   e) povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob
   jejich užití,
 
   f) vzor formuláře povolenky k lovu,
 
   g) doby hájení ryb.
 
   HLAVA IV
 
   RYBÁŘSKÁ STRÁŽ
 
   § 14
 
   (1) Pro zajištění ochrany řádného výkonu rybářského práva a chovu ryb v
   rybnících  je  uživatel rybářského revíru povinen a subjekt hospodařící
   na  rybochovném  zařízení oprávněn navrhnout rybářskou stráž. Rybářskou
   stráž  ustanovuje,  odvolává a zrušuje a stanovuje rozsah působnosti na
   návrh uživatele rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu obecní
   úřad  obce  s  rozšířenou  působností,  příslušný  podle místa trvalého
   bydliště  navrhované  osoby. Ten vede evidenci všech rybářských stráží,
   které  byly  ustanoveny  v  obvodu  jeho působnosti. Příslušný rybářský
   orgán  vydá  rybářské  stráži odznak a průkaz rybářské stráže. Subjekt,
   který  rybářskou  stráž  ustanovil  či  ji vede v evidenci, je oprávněn
   nejméně  jednou  za  5 let ověřovat náležitosti, na základě kterých byl
   souhlas udělen, včetně kvalifikačních požadavků.
 
   (2) Rybářskou stráží může být ustanovena fyzická osoba, která
 
   a) je starší 21 let,
 
   b) splňuje podmínku bezúhonnosti (odstavec 7),
 
   c) je způsobilá k právním úkonům,
 
   d) je zdravotně způsobilá pro výkon funkce rybářské stráže,
 
   e)  prokázala  znalost  práv  a povinností rybářské stráže podle tohoto
   zákona a znalost souvisejících právních předpisů,
 
   f)  složila před příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností
   slib  tohoto  znění:  "Slibuji,  že jako rybářská stráž budu s největší
   pečlivostí  a  svědomitostí  plnit  povinnosti  při kontrole dodržování
   rybářského  zákona a prováděcích právních předpisů k rybářskému zákonu,
   že   budu   při  výkonu  této  činnosti  dodržovat  právní  předpisy  a
   nepřekročím oprávnění příslušející rybářské stráži".
 
   (3)  Za  zdravotně  způsobilou  se považuje osoba, jejíž zdravotní stav
   nevylučuje  pobyt  v přírodě a nevylučuje pohyb v nerovném terénu, dále
   osoba, která nemá sníženou schopnost orientace, nemá závažná onemocnění
   sluchu a zraku, netrpí kolapsovými stavy a záchvatovitými onemocněními,
   včetně  epilepsie,  netrpí  závažným duševním onemocněním nebo závažnou
   poruchou  osobnosti  anebo  dalšími  onemocněními,  která  omezují nebo
   vylučují výkon funkce rybářské stráže.
 
   (4)   Zdravotní  způsobilost  rybářské  stráže  zjišťuje  a  posudek  o
   zdravotní  způsobilosti  vydává  registrující  poskytovatel zdravotních
   služeb^13)  v  oboru všeobecné praktické lékařství; pokud má tato stráž
   postavení zaměstnance, pak poskytovatel pracovnělékařských služeb^35).
 
   (5)  Posudek  o  zdravotní  způsobilosti rybářské stráže lze použít pro
   účely,  pro  které  byl  vydán,  jen  do  doby  3 měsíců od jeho vydání
   registrujícím  poskytovatelem  zdravotních služeb^13) v oboru všeobecné
   praktické  lékařství.  Časová platnost posudku je omezena na dobu 5 let
   ode  dne  jeho  vydání,  pokud  změna zdravotního stavu nevede ke změně
   zdravotní způsobilosti před uplynutím této doby.
 
   (6)  Fyzická  osoba,  která byla ustanovena rybářskou stráží, je úřední
   osobou podle zvláštního právního předpisu.^14)
 
   (7)  Příslušný  rybářský  orgán, který ustanovuje rybářskou stráž, si k
   ověření  bezúhonnosti podle odstavce 2 písm. b) vyžádá podle zvláštního
   právního  předpisu^8a)  výpis  z  evidence  Rejstříku  trestů. Žádost o
   vydání  výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku
   trestů  se  předávají  v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím
   dálkový  přístup.  Ke  splnění  podmínky  bezúhonnosti  je  také  třeba
   předložení čestného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku
   rybářství  jí  nebyla  pravomocně  uložena sankce za spáchání přestupku
   podle  zákona  o  přestupcích,  ani jí nebyla pravomocně uložena pokuta
   podle  tohoto  zákona.  Ke  splnění podmínky bezúhonnosti je také třeba
   předložení  dokladů  odpovídajících  výpisu z evidence Rejstříku trestů
   vydaných  státem, jehož je osoba občanem, jakož i doklady vydané státy,
   v  nichž  se  tato  osoba  více  než  3  měsíce nepřetržitě zdržovala v
   posledních  3  letech, které nesmí být starší 3 měsíců, je-li žadatelem
   fyzická   osoba.   Je-li   žadatelem   právnická  osoba,  prokazuje  se
   bezúhonnost  u  člena  statutárního orgánu právnické osoby, oprávněného
   jednat za tuto osobu.
 
   (8)  Na  řízení  o ustanovování a zrušení ustanovení rybářské stráže se
   nevztahuje správní řád.
 
   (9)  Prováděcí  právní  předpis stanoví podrobnosti o předpokladech pro
   výkon  funkce  rybářské  stráže  a o jejich ověřování a vzor služebního
   odznaku a průkazu rybářské stráže.
 
   § 15
 
   Zánik ustanovení rybářské stráže
 
   (1) Ustanovení rybářskou stráží zaniká
 
   a) zánikem rybářského revíru, pro který byla rybářská stráž ustanovena,
 
   b)  zánikem  výkonu rybářského práva uživatele rybářského revíru, který
   rybářskou stráž navrhl,
 
   c) zrušením ustanovení rybářské stráže příslušným rybářským orgánem,
 
   d) dnem doručení oznámení rybářské stráže příslušnému rybářskému orgánu
   o skončení výkonu rybářské stráže,
 
   e) úmrtím osoby ustanovené za rybářskou stráž.
 
   (2)  Příslušný  rybářský  orgán ustanovení rybářské stráže zruší, pokud
   fyzická  osoba  přestala  tuto  funkci vykonávat nebo splňovat podmínky
   stanovené  v  §  14  odst.  2  písm.  b) až e) nebo se prokáže, že byla
   ustanovena  na  podkladě nesprávných nebo nepravdivých údajů. Příslušný
   rybářský   orgán  může  ustanovení  rybářské  stráže  zrušit  na  návrh
   uživatele rybářského revíru nebo z vlastního podnětu z důvodu závažného
   nebo opakovaného porušení zákona rybářskou stráží.
 
   (3)  Osoba,  u níž ustanovení rybářskou stráží zaniklo podle odstavce 1
   písm.  a)  až  d),  nebo  bylo zrušeno její ustanovení rybářskou stráží
   podle odstavce 2, je povinna neprodleně odevzdat příslušnému rybářskému
   orgánu služební odznak a průkaz rybářské stráže.
 
   § 16
 
   Oprávnění rybářské stráže
 
   Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna
 
   a) kontrolovat
 
   1.  osoby  lovící  ryby  nebo  vodní  organizmy, zda jsou k tomuto lovu
   oprávněné  a  zda  provádí  lov  řádně a způsobem, který umožňuje tento
   zákon,
 
   2.  osobám  lovícím  ryby  nebo  vodní organizmy rybářské nářadí, obsah
   rybářské  loďky,  nádrže  nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb a
   rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva,
 
   3.  osoby  lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení
   příslušného  rybářského  orgánu  k  tomuto  způsobu  lovu,  jakož i zda
   vlastní  potřebné  osvědčení  prokazující  jejich způsobilost k práci s
   elektrickým  zařízením  při  lovu ryb a osvědčení dokladující bezpečnou
   použitelnost elektrického zařízení k lovu ryb,
 
   4.  užívání  jezů,  stavidel,  zdymadel,  výpustí  a  jiných zařízení z
   hlediska  dodržování  právních  předpisů  a  opatření na ochranu výkonu
   rybářského práva,
 
   5. způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu;
 
   b) požadovat
 
   1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti,
   předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,
 
   2. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu
   v  bezprostřední  blízkosti  rybářského  revíru  předložení  rybářského
   lístku,  popřípadě  povolenky  k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího
   osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,
 
   3.   součinnost,   popřípadě  pomoc  orgánů  Policie  České  republiky,
   popřípadě   obecní  policie,  nemůže-li  zajistit  vlastními  silami  a
   prostředky výkon funkce rybářské stráže;
 
   c) zadržet
 
   1.  povolenku  k  lovu  osobě,  která  se dopustila porušení povinnosti
   stanovené  tímto zákonem, a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů
   tomu, kdo povolenku vydal,
 
   2.  úlovek,  rybářské  nářadí  nebo  nástroj  osobě, která tím spáchala
   přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;
 
   d)  vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody a jiná zařízení v
   souvislosti  s  výkonem funkce rybářské stráže, a to v rozsahu nezbytně
   nutném, a užívat k tomu v nezbytné míře existující přístupové cesty;
 
   e)  ukládat  a  vybírat  pokutu v blokovém řízení za spáchání přestupku
   podle tohoto zákona a podle zákona o přestupcích.
 
   § 17
 
   (1) Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna
 
   a) nosit služební odznak na viditelném místě,
 
   b) prokazovat se průkazem rybářské stráže,
 
   c)  kontrolovat  a  dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto
   zákonem,
 
   d) zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,
 
   e)  oznamovat  neprodleně  zjištěné  závady a škody podle jejich povahy
   uživateli  rybářského  revíru  a  příslušnému  obecnímu  úřadu  obce  s
   rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu příslušnému
   k ochraně přírody a krajiny^15) nebo Policii České republiky.^16)
 
   (2) Rybářská stráž je povinna oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s
   rozšířenou  působností všechny změny týkající se podmínek uvedených v §
   14 odst. 2 písm. b) až e).
 
   § 18
 
   (1)  Odpovědnost  za  škodu způsobenou rybářskou stráží v souvislosti s
   výkonem  její  činnosti  podle  tohoto  zákona a náhradu škody upravuje
   zvláštní zákon.^17)
 
   (2) Náhrada škody se neposkytne, jde-li o škodu způsobenou osobě, která
   svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok rybářské stráže
   vyvolala,  pokud  rybářská  stráž  při takovém zákroku nepřekročila svá
   oprávnění.
 
   (3)  Utrpí-li  rybářská  stráž  v  souvislosti s výkonem činnosti podle
   tohoto zákona škodu na zdraví, náleží jí náhrada škody podle předpisů o
   odškodňování pracovních úrazů.^18)
 
   (4)  Utrpí-li  rybářská  stráž  v  souvislosti s výkonem činnosti podle
   tohoto  zákona  škodu na věcech, náleží jí náhrada škody. Náhrada škody
   se poskytne podle zvláštního právního předpisu.^19)
 
   (5)  Náhradu  škody,  kterou  způsobila  nebo  utrpěla rybářská stráž v
   souvislosti  s výkonem činnosti podle tohoto zákona, poskytne příslušný
   obecní  úřad  obce  s  rozšířenou působností, který ustanovil rybářskou
   stráž,  s  jejímž  výkonem  činnosti  podle  tohoto  zákona vznik škody
   souvisí.
 
   (6) Ustanovení o odpovědnosti za škodu se vztahují také na osobu, která
   škodu  způsobila,  nebo  utrpěla  v  souvislosti  s  pomocí poskytnutou
   rybářské  stráži  při  výkonu činnosti podle tohoto zákona nebo na její
   žádost  anebo  s  jejím  vědomím.  Náhrada  škody  se  poskytuje  podle
   zvláštních   právních   předpisů.^18),^19)   Náhradu   škody  poskytuje
   příslušný  obecní  úřad  obce  s rozšířenou působností, který rybářskou
   stráž ustanovil.
 
   HLAVA V
 
   ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY RYBÁŘSTVÍ
 
   § 19
 
   (1)  Orgány  vykonávající  státní  správu rybářství podle tohoto zákona
   jsou
 
   a) obecní úřad obce s rozšířenou působností,
 
   b)  městská  část  hlavního  města Prahy určená statutem hlavního města
   Prahy,
 
   c) kraje v přenesené působnosti,
 
   d) ministerstvo,
 
   e) Ministerstvo životního prostředí,
 
   f) správy národních parků,
 
   g) Ministerstvo obrany,
 
   h) celní úřady.
 
   (2)  Orgánům  státní správy rybářství pro výkon jejich působnosti podle
   tohoto zákona jsou poskytovány
 
   a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
 
   b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
 
   c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
 
   (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. a) jsou
 
   a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
 
   b) datum a místo narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině,
   datum, místo a stát, kde se narodil,
 
   c)  datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
   republiky,  datum  úmrtí,  místo  a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
   je-li  vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
   rozhodnutí  uveden  jako  den  smrti  nebo  den,  který  subjekt  údajů
   prohlášený  za  mrtvého  nepřežil,  a  datum  nabytí právní moci tohoto
   rozhodnutí,
 
   d) adresa místa pobytu,
 
   e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
 
   (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. b) jsou
 
   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
 
   b) datum a místo narození,
 
   c) rodné číslo,
 
   d) adresa místa trvalého pobytu,
 
   e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
 
   (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. c) jsou
 
   a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
 
   b) datum a místo narození,
 
   c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
 
   d) druh a adresa místa pobytu,
 
   e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.
 
   (6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
   obyvatel,   se  využijí  z  agendového  informačního  systému  evidence
   obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
   ve tvaru předcházejícím současný stav.
 
   (7)  Z  poskytovaných  údajů  lze  v konkrétním případě použít vždy jen
   takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
 
   § 20
 
   Obecní úřad obce s rozšířenou působností
 
   (1)  Na  návrh  vlastníka  nebo uživatele rybářského revíru obecní úřad
   obce  s rozšířenou působností ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou
   stráž  a  vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti (§ 14
   odst. 1).
 
   (2)  Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává a odebírá rybářské
   lístky.
 
   (3)  Obecní  úřad  obce s rozšířenou působností projednává přestupky (§
   30) a správní delikty (§ 31).
 
   § 21
 
   Kraj v přenesené působnosti
 
   (1)  Krajský  úřad  vyhlašuje,  mění a zrušuje rybářský revír, který se
   nachází  v  obvodu  jeho  působnosti  (§  4 odst. 1, 6 a 7), s výjimkou
   rybářského revíru vyhlašovaného podle § 22 odst. 2, § 23 odst. 1 a § 24
   odst. 2.
 
   (2)  Krajský  úřad  v rybářském revíru vyhlášeném podle odstavce 1 a na
   rybníku v rybníkářství, který se nachází v obvodu jeho působnosti,
 
   a) povoluje výkon rybářského práva (§ 8),
 
   b) odnímá výkon rybářského práva (§ 10),
 
   c)  kontroluje  evidenci  o  hospodaření  a  o  dosaženém  hospodářském
   výsledku  v rybníkářství a při výkonu rybářského práva, předává hlášení
   o  dosažených  hospodářských  výsledcích  ministerstvu  do  31.  května
   následujícího kalendářního roku,
 
   d)  vyhlašuje  a  zrušuje  chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro
   hospodaření v těchto oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst.
   2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v těchto ustanoveních stanovených,
 
   e)   na   návrh  uživatele  rybářského  revíru  ustanovuje  a  odvolává
   rybářského hospodáře a jeho zástupce,
 
   f)  vykonává  dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů
   vydaných  k  jeho  provedení  a  rozhodnutí vydaných na jejich základě,
   jakož  i  nad  tím,  zda  uživatel rybářského revíru hospodaří způsobem
   stanoveným  příslušným  rybářským  orgánem a v souladu s podmínkami, za
   kterých mu byl výkon rybářského práva povolen,
 
   g) při výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního předpisu.^20)
 
   (3)  Krajský  úřad  vyvěšuje  na  úřední  desce  rozhodnutí o vyhlášení
   rybářského revíru [§ 4 odst. 3 písm. c)], rozhodnutí o změně rozhodnutí
   o  vyhlášení  rybářského  revíru  nebo  rozhodnutí o zrušení rybářského
   revíru, který se nachází v obvodu jeho působnosti.
 
   (4)  Na  území  hlavního  města  Prahy  projednávají přestupky (§ 30) a
   správní delikty (§ 31) městské části hlavního města Prahy.
 
   § 22
 
   Ministerstvo
 
   (1)  Ústředním  orgánem  státní  správy  rybářství,  s  výjimkou  území
   národních parků^21) a vojenských újezdů,^22) je ministerstvo.
 
   (2) Ministerstvo vyhlašuje, mění a zrušuje rybářský revír v případě, že
   se  rybářský  revír  nachází  na území více krajů, na území, v nichž se
   nacházejí  hraniční  vody,^8)  a  to  i  na  území  národních  parků  a
   vojenských  újezdů  a  pro potřeby státních podniků na jimi spravovaném
   území. Stanovuje nebo upravuje závazné hospodářské ukazatele rybářského
   revíru.
 
   (3)  Ministerstvo  v  rybářském revíru vyhlášeném podle odstavce 2 a na
   rybníku  v  rybníkářství,  který se nachází na území více krajů nebo na
   území,  jímž  probíhají hraniční vody, nebo na území objektů důležitých
   pro obranu státu
 
   a) povoluje výkon rybářského práva (§ 8),
 
   b) odnímá výkon rybářského práva (§ 10),
 
   c)  kontroluje  evidenci  o  hospodaření  a  o  dosaženém  hospodářském
   výsledku v rybníkářství a při výkonu rybářského práva,
 
   d)  vyhlašuje  a  zrušuje  chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro
   hospodaření v těchto oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst.
   2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v těchto ustanoveních stanovených,
 
   e)   na   návrh  uživatele  rybářského  revíru  ustanovuje  a  odvolává
   rybářského hospodáře a jeho zástupce,
 
   f) projednává přestupky (§ 30) a správní delikty (§ 31),
 
   g) při výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního předpisu,^20)
 
   h)  projednává  přestupky  uvedené  v  §  30  odst. 5 a správní delikty
   uvedené  v  § 31 odst. 4 na úseku ochrany mořských rybolovných zdrojů a
   ukládá  za  ně okamžitá donucovací opatření, sankce a doprovodné sankce
   podle přímo použitelného předpisu Evropské unie^31).
 
   (4) Ministerstvo v rybářských revírech na území republiky
 
   a)  vykonává  dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů
   vydaných  k  jeho  provedení  a  rozhodnutí vydaných na jejich základě,
   jakož  i  nad  tím,  zda  uživatel rybářského revíru hospodaří způsobem
   stanoveným  příslušným  rybářským  orgánem a v souladu s podmínkami, za
   kterých mu byl výkon rybářského práva povolen,
 
   b)  uděluje výjimky z doby hájení ryb, nejmenší lovné délky, denní doby
   lovu  a rybolovných metod na revírech, kde je prvoinstančním orgánem, a
   též  v  případě,  že  žádost  bude  vztažena  na  revíry  na území více
   správních celků.
 
   (5)   Ministerstvo   vede   centrální  evidenci  hlášení  o  dosažených
   hospodářských výsledcích v rybníkářství a při výkonu rybářského práva v
   rybářských revírech v České republice.
 
   (6) Ministerstvo vede evidenci všech
 
   a) rozhodnutí o vyhlášení rybářských revírů (§ 4 odst. 1),
 
   b)  rozhodnutí  o  změně  rozhodnutí o vyhlášení rybářských revírů (§ 4
   odst. 6),
 
   c) rozhodnutí o zrušení rybářských revírů (§ 4 odst. 7),
 
   d) rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva (§ 9 odst. 1),
 
   e)  oznámení  o  povolení výkonu rybářského práva na základě výběrového
   řízení (§ 9 odst. 2).
 
   (7)   Ministerstvo  rozhoduje  o  odvolání  proti  rozhodnutí  vydanému
   krajským úřadem.
 
   (8) Ministerstvo ve spolupráci s celními úřady, Ministerstvem životního
   prostředí  a  Českou  inspekcí  životního  prostředí vykonává dozor nad
   dovozem  mořských  ryb  a  mořských  živočichů do České republiky a nad
   jejich tranzitem přes Českou republiku.
 
   (9)  Ministerstvo může pověřit právnické osoby se sídlem na území České
   republiky  výkonem  některých  činností  na  úseku  rybářství v oblasti
   výchovy  a  výuky,  pokud  se prokáže, že tyto osoby splňují podmínky a
   odborné  předpoklady  k  řádnému  výkonu  takovýchto činností stanovené
   prováděcím právním předpisem.
 
   (10)  Ministerstvo  je oprávněno vykonávat dozor, jak jsou plněny úkoly
   pověřenými právnickými osobami na úseku rybářství.
 
   § 23
 
   Ministerstvo životního prostředí
 
   (1)  Ústředním  orgánem  státní  správy  rybářství  na  území národních
   parků^21) je Ministerstvo životního prostředí, které
 
   a) vyhlašuje, mění a zrušuje rybářské revíry (§ 4 odst. 1, 6 a 7),
 
   b) povoluje výkon rybářského práva (§ 8),
 
   c) odnímá výkon rybářského práva (§ 10),
 
   d)  kontroluje  evidenci  o  hospodaření  a  o  dosaženém  hospodářském
   výsledku  v rybníkářství a při výkonu rybářského práva, předává hlášení
   o   dosaženém   hospodářském   výsledku   ministerstvu  do  31.  května
   následujícího kalendářního roku,
 
   e)  vyhlašuje  a  zrušuje  chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro
   hospodaření v těchto oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst.
   2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v těchto ustanoveních stanovených,
 
   f)   na   návrh  uživatele  rybářského  revíru  ustanovuje  a  odvolává
   rybářského hospodáře a jeho zástupce,
 
   g)  vykonává  dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů
   vydaných  k  jeho  provedení  a  rozhodnutí vydaných na jejich základě,
   jakož  i  nad  tím,  zda  uživatel rybářského revíru hospodaří způsobem
   stanoveným správou národního parku a v souladu s podmínkami, za kterých
   mu byl výkon rybářského práva povolen,
 
   h) při výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního předpisu.^20)
 
   (2) Správa národního parku na území národního parku
 
   a)  na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje, odvolává a zrušuje
   rybářskou  stráž  a  vede  evidenci  všech  rybářských  stráží  ve  své
   působnosti (§ 14 odst. 1),
 
   b) projednává přestupky (§ 30) a správní delikty (§ 31).
 
   (3)  Ministerstvo životního prostředí vykonává dozor nad dovozem živých
   ryb a jiných vodních organizmů chráněných ve smyslu mezinárodních dohod
   (CITES)   do  České  republiky  a  nad  jejich  tranzitem  přes  Českou
   republiku.
 
   § 24
 
   Ministerstvo obrany
 
   (1)  Ústředním  orgánem  státní  správy  rybářství  na území vojenských
   újezdů^22) je Ministerstvo obrany.
 
   (2)  Ministerstvo  obrany  vyhlašuje, mění a zrušuje rybářské revíry na
   území vojenských újezdů (§ 4 odst. 1, 6 a 7).
 
   (3)   Ministerstvo  obrany  v  rybářských  revírech  vyhlášených  podle
   odstavce  2  a  na  rybníku  v  rybníkářství, který se nachází na území
   vojenských újezdů,
 
   a) povoluje výkon rybářského práva (§ 8),
 
   b) odnímá výkon rybářského práva (§ 10),
 
   c)  kontroluje  evidenci  o  hospodaření  a  o  dosaženém  hospodářském
   výsledku  v rybníkářství a při výkonu rybářského práva, předává hlášení
   o   dosaženém   hospodářském   výsledku   ministerstvu  do  31.  května
   následujícího kalendářního roku,
 
   d)  vyhlašuje  a  zrušuje  chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro
   hospodaření v těchto oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst.
   2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v těchto ustanoveních stanovených,
 
   e)   na   návrh  uživatele  rybářského  revíru  ustanovuje  a  odvolává
   rybářského hospodáře a jeho zástupce,
 
   f)  na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje, odvolává a zrušuje
   rybářskou  stráž  a  vede evidenci všech rybářských stráží v obvodu své
   působnosti (§ 14 odst. 1),
 
   g)  vykonává  dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů
   vydaných  k  jeho  provedení  a  rozhodnutí vydaných na jejich základě,
   jakož  i  nad  tím,  zda  uživatel rybářského revíru hospodaří způsobem
   stanoveným  příslušným  rybářským  orgánem a v souladu s podmínkami, za
   kterých mu byl výkon rybářského práva povolen,
 
   h) projednává přestupky (§ 30) a správní delikty (§ 31),
 
   i) při výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního předpisu.^20)
 
   § 25
 
   Služební stejnokroj
 
   Zaměstnanci  orgánů  státní  správy  rybářství  jsou povinni při výkonu
   svých  funkcí  nosit  jednotný  služební  stejnokroj  včetně služebního
   odznaku.  Podrobnosti  o  služebním  stejnokroji  a  služebním  odznaku
   stanoví prováděcí právní předpis.
 
   HLAVA VI
 
   OCHRANA MOŘSKÝCH RYBOLOVNÝCH ZDROJŮ
 
   § 26
 
   zrušen
 
   § 27
 
   Při  dovozu,  popřípadě tranzitu mořských ryb nebo mořských živočichů v
   rámci  ochrany mořských rybolovných zdrojů^32) je celní dohled prováděn
   ve spolupráci s pohraniční veterinární kontrolou.^27), ^28)
 
   § 28
 
   (1) Při dovozu, popřípadě tranzitu mořských ryb nebo mořských živočichů
   musí  účetní  doklady,  dodávkové  listy  a jiné dopravní nebo průvodní
   doklady,  týkající  se  těchto  mořských  ryb  nebo  mořských živočichů
   obsahovat  označení  druhu,  množství,  velikosti,  popřípadě stanovené
   minimální   velikosti  mořské  ryby  nebo  mořského  živočicha  a  jiné
   náležitosti stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie^32).
 
   (2) Při dovozu, popřípadě tranzitu mořských ryb nebo mořských živočichů
   poskytuje fyzická nebo právnická osoba údaje podle příslušných právních
   předpisů  Evropských  společenství  celnímu úřadu, který provádí jejich
   sběr  a  takto  shromážděné  údaje předává prostřednictvím Ministerstva
   financí ministerstvu a Českému statistickému úřadu.
 
   § 29
 
   (1)   Dozor   nad   ochranou   mořských   rybolovných  zdrojů  vykonává
   ministerstvo  ve  spolupráci  s  celními  úřady,  a pokud jde o dovoz a
   tranzit  ryb  a  jiných  živých vodních organizmů, chráněných ve smyslu
   mezinárodních   dohod   (CITES),   vykonává  tento  dozor  Ministerstvo
   životního prostředí.
 
   (2)   Každý  prodejce  nebo  zpracovatel  mořských  ryb  nebo  mořských
   živočichů je povinen podat informace potřebné k výkonu dozoru.
 
   (3)  Ministerstvo,  celní  úřady  a  Ministerstvo  životního  prostředí
   postupují  při  výkonu  dozoru  podle zvláštního právního předpisu^20),
   nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie jinak.
 
   HLAVA VII
 
   PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY
 
   § 30
 
   Přestupky
 
   (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
 
   a) v rybníkářství loví jiným než stanoveným způsobem (§ 3 odst. 2 a 5),
 
   b)  provádí  lov  na udici v rybníkářství, aniž je rybníkářem anebo jím
   pověřenou osobou (§ 3 odst. 2),
 
   c) provádí lov ryb nebo vodních organizmů mimo rybářský revír v rozporu
   se  způsobem  stanoveným  prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany
   rozmnožování  ryb  po  dobu jejich hájení [§ 13 odst. 3 písm. a) a § 13
   odst.  11]  nebo  loví  mimo  denní dobu lovu ryb stanovenou prováděcím
   právním  předpisem  z  důvodu  ochrany rybí obsádky [§ 13 odst. 3 písm.
   c)],
 
   d)  uloví  a přisvojí si rybu vybraného druhu, která nedosáhla nejmenší
   lovné  míry  stanovené  prováděcím  právním  předpisem z důvodu ochrany
   tohoto druhu ryb [§ 13 odst. 3 písm. b) a § 13 odst. 11],
 
   e) poruší zákazy pro lov ryb podle § 13 odst. 2 a 3,
 
   f)   provádí  lov  v  rozporu  s  podmínkami  výkonu  rybářského  práva
   stanovenými v povolence k lovu (§ 13 odst. 9),
 
   g) loví pomocí elektrického proudu v rozporu s § 13 odst. 6,
 
   h) nemá u sebe nebo na požádání nepředloží doklady uvedené v § 13 odst.
   7,
 
   i) neoprávněně chytá ryby.
 
   (2)  Fyzická  osoba  se  dopustí přestupku tím, že jako rybníkář poruší
   některou z povinností podle § 3.
 
   (3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako uživatel rybářského
   revíru
 
   a)  nesplní povinnost, která jí byla uložena rozhodnutím nebo oznámením
   o povolení výkonu rybářského práva (§ 11 odst. 1 a 2),
 
   b) nepředloží evidenci uvedenou v § 11 odst. 6,
 
   c) nevyznačí hranice rybářského revíru,
 
   d) nevyznačí hranice chráněné rybí oblasti,
 
   e) nenavrhne rybářskou stráž (§ 14 odst. 1),
 
   f) nepověří rybářského hospodáře vedením evidence podle § 11 odst. 5.
 
   (4)  Fyzická  osoba se dopustí přestupku tím, že jako rybářský hospodář
   nevede evidenci podle § 11 odst. 6 a nepředloží ji ke kontrole.
 
   (5) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
 
   a)  uvádí  na  trh,  doveze, provádí tranzit přes území České republiky
   druhů   mořských   ryb  nebo  mořských  živočichů  v  rozporu  s  přímo
   použitelným   předpisem   Evropské  unie  v  oblasti  ochrany  mořských
   rybolovných zdrojů^32),
 
   b)  neposkytne při dovozu, případně tranzitu mořských ryb nebo mořských
   živočichů  podle § 28 odst. 2 údaje podle příslušných právních předpisů
   Evropské unie,
 
   c) nepodá informace potřebné k výkonu dozoru podle § 29 odst. 2,
 
   d)  se  dopustí závažného porušení přímo použitelného předpisu Evropské
   unie,  kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a
   odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu^33).
 
   (6)  Za  přestupek  podle  odstavce  1  písm. a), b), c), e), f) a g) a
   odstavců  2  až  4  se  uloží  pokuta  do 30 000 Kč. Za přestupek podle
   odstavce  1  písm.  d) se uloží pokuta do 5 000 Kč a za přestupek podle
   odstavce  1  písm.  h)  se uloží pokuta do 1 500 Kč. Za přestupek podle
   odstavce  5  písm.  a)  až  c)  se  uloží pokuta do výše 100 000 Kč. Za
   přestupek  podle  odstavce  1  písm. i) se uloží pokuta do 8 000 Kč; za
   tento  přestupek  lze  uložit  také  zákaz činnosti do jednoho roku. Za
   přestupek  podle  odstavce 5 písm. d) se uloží pokuta ve výši uvedené v
   přímo  použitelném  předpisu  Evropské  unie,  kterým  se zavádí systém
   Společenství   pro  předcházení,  potírání  a  odstranění  nezákonného,
   nehlášeného a neregulovaného rybolovu^34).
 
   (7)  Odpovědnost  za  přestupek zaniká, nebylo-li o pokutě za přestupek
   pravomocně  rozhodnuto  do  3 let, v případě přestupku podle odstavce 5
   písm. d) do 5 let ode dne, kdy k přestupku došlo.
 
   § 31
 
   Správní delikty
 
   (1) Právnická osoba se dopustí jiného správního deliktu tím, že
 
   a) v rybníkářství loví jiným než stanoveným způsobem (§ 3 odst. 2 a 5),
 
   b) provádí lov na udici, aniž je rybníkářem anebo jimi pověřenou osobou
   (§ 3 odst. 2),
 
   c) poruší zákazy pro lov ryb podle § 13 odst. 2 a 3,
 
   d) loví pomocí elektrického proudu v rozporu s § 13 odst. 6.
 
   (2)  Právnická  osoba  se dopustí jiného správního deliktu tím, že jako
   rybníkář poruší některou z povinností podle § 3.
 
   (3)  Právnická  osoba  se dopustí jiného správního deliktu tím, že jako
   uživatel rybářského revíru
 
   a)  nesplní povinnost, která jí byla uložena rozhodnutím nebo oznámením
   o povolení výkonu rybářského práva (§ 11 odst. 1 a 2),
 
   b) nepředloží evidenci uvedenou v § 11 odst. 6,
 
   c) nevyznačí hranice rybářského revíru,
 
   d) nevyznačí hranice chráněné rybí oblasti,
 
   e) nenavrhne rybářskou stráž (§ 14 odst. 1),
 
   f) nepověří rybářského hospodáře vedením evidence podle § 11 odst. 5.
 
   (4) Právnická osoba se dopustí jiného správního deliktu tím, že
 
   a)  uvádí  na  trh,  doveze, provádí tranzit přes území České republiky
   druhů  mořských  ryb  nebo  mořských živočichů v rozporu s ustanoveními
   přímo  použitelným  předpisem  Evropské unie v oblasti ochrany mořských
   rybolovných zdrojů^32),
 
   b)  neposkytne při dovozu, případně tranzitu mořských ryb nebo mořských
   živočichů  podle § 28 odst. 2 údaje podle příslušných právních předpisů
   Evropské unie,
 
   c) nepodá informace potřebné k výkonu dozoru podle § 29 odst. 2,
 
   d)  se  dopustí závažného porušení přímo použitelného předpisu Evropské
   unie,  kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a
   odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu^33).
 
   (5)  Jiného  správního  deliktu  podle  odstavců  1  až  4 se dopustí i
   podnikající fyzická osoba^30) při výkonu své podnikatelské činnosti.
 
   (6)  O  uložení  pokuty rozhoduje příslušný rybářský orgán, který uloží
   pokutu  za  jiný správní delikt podle odstavců 1 až 3 až do výše 50 000
   Kč;  za  jiný správní delikt podle odstavce 4 písm. a) až c) až do výše
   100  000  Kč. Za jiný správní delikt podle odstavce 4 písm. d) se uloží
   pokuta  ve  výši  uvedené  v  přímo použitelném předpisu Evropské unie,
   kterým  se  zavádí  systém  Společenství  pro  předcházení,  potírání a
   odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu^34).
 
   (7) Pokutu vybírá příslušný rybářský orgán, který ji uložil.
 
   (8)  Výnosy  z pokut uložených rybářskou stráží a obecním úřadem obce s
   rozšířenou   působností   jsou  příjmem  příslušné  obce  s  rozšířenou
   působností  jsou  příjmem  příslušného  kraje. Výnosy z pokut uložených
   ministerstvem,  Ministerstvem  životního  prostředí  nebo Ministerstvem
   obrany jsou příjmem státního rozpočtu.
 
   (9)  Odpovědnost  za  jiný správní delikt zaniká, nebylo-li o pokutě za
   jiný  správní  delikt  pravomocně rozhodnuto do 3 let, v případě jiného
   správního  deliktu  podle odstavce 4 písm. d) do 5 let ode dne, kdy byl
   jiný správní delikt spáchán.
 
   HLAVA VIII
 
   PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
   § 32
 
   Zmocňovací ustanovení
 
   Ministerstvo  vydá  vyhlášku k provedení § 3 odst. 5, § 4 odst. 11, § 5
   odst. 3, § 8 odst. 6, § 11 odst. 10, § 13 odst. 5 a 11, § 14 odst. 9, §
   22 odst. 9 a § 25.
 
   § 33
 
   Vztah ke správnímu řádu
 
   Pokud  tento zákon nestanoví jinak, vztahuje se na řízení a rozhodování
   uvedená v tomto zákoně správní řád.
 
   § 34
 
   Přechodná ustanovení
 
   (1)  Právní  akty  o  vyhlášení  rybářských  revírů,  o povolení výkonu
   rybářského práva v příslušném revíru nebo o prohlášení části rybářského
   revíru,  popřípadě  celého rybářského revíru, za chráněnou rybí oblast,
   vydané podle dosavadních právních předpisů, zůstávají v platnosti.
 
   (2)  Dosavadní  uživatel  rybářského  revíru, rybářská stráž a rybářský
   hospodář,  ustavení  v  rybářském  revíru  podle  dosavadních  právních
   předpisů,  pokračují  ve své činnosti podle ustanovení tohoto zákona do
   dne  nabytí  právní  moci rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva
   vydaného podle § 9 odst. 1 tohoto zákona.
 
   (4) Řízení zahájená před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
   podle dosavadních právních předpisů.
 
   § 35
 
   Zrušovací ustanovení
 
   Zrušuje se:
 
   1. Zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství.
 
   2.  Zákon  č.  410/2000  Sb.,  kterým  se mění zákon č. 102/1963 Sb., o
   rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
 
   3.  Vyhláška  č.  103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k
   zákonu o rybářství.
 
   4.   Vyhláška   č.  189/2000  Sb.,  kterou  se  stanoví  podrobnosti  o
   předpokladech  pro  výkon  funkce rybářské stráže a o jejich ověřování,
   vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu rybářské stráže.
 
   5.   Vyhláška   č.  296/2001  Sb.,  kterou  se  stanoví  způsob  vedení
   hospodářské evidence na rybnících a evidence o hospodářských výsledcích
   v   rybářských   revírech,   podrobnosti  výběrového  řízení  na  výkon
   rybářského práva v rybářských revírech a odborná způsobilost rybářských
   hospodářů a kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a
   vodního  hospodářství  č.  103/1963  Sb.,  kterou se vydávají prováděcí
   předpisy k zákonu o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
 
   ČÁST DRUHÁ
 
   Změna  zákona  č.  238/1999  Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb.,
   trestní  zákon,  ve  znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o
   myslivosti,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon č. 102/1963 Sb., o
   rybářství,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č. 130/1974 Sb., o
   státní  správě  ve  vodním  hospodářství, ve znění pozdějších předpisů,
   zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
   předpisů,  a  zákon  č.  289/1995  Sb.,  o  lesích a o změně a doplnění
   některých zákonů (lesní zákon)
 
   § 36
 
   V zákoně č. 238/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní
   zákon,   ve   znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.  23/1962  Sb.,  o
   myslivosti,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon č. 102/1963 Sb., o
   rybářství,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č. 130/1974 Sb., o
   státní  správě  ve  vodním  hospodářství, ve znění pozdějších předpisů,
   zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
   předpisů,  a  zákon  č.  289/1995  Sb.,  o  lesích a o změně a doplnění
   některých zákonů (lesní zákon), se část třetí zrušuje.
 
   ČÁST TŘETÍ
 
   Změna  zákona  č.  132/2000  Sb.,  o  změně  a zrušení některých zákonů
   souvisejících  se  zákonem  o  krajích,  zákonem  o  obcích,  zákonem o
   okresních  úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
   předpisů
 
   § 37
 
   V   zákoně  č.  132/2000  Sb.,  o  změně  a  zrušení  některých  zákonů
   souvisejících  se  zákonem  o  krajích,  zákonem  o  obcích,  zákonem o
   okresních  úřadech  a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění zákona č.
   217/2000  Sb., zákona č. 143/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č.
   356/2003 Sb. a zákona č. 22/2004 Sb., se část třicátá devátá zrušuje.
 
   ČÁST ČTVRTÁ
 
   Změna  zákona  č.  320/2002  Sb.,  o změně a zrušení některých zákonů v
   souvislosti  s  ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších
   předpisů
 
   § 38
 
   V  zákoně  č.  320/2002  Sb.,  o  změně  a  zrušení  některých zákonů v
   souvislosti  s  ukončením  činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č.
   426/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č.
   356/2003 Sb. a zákona č. 22/2004 Sb., se část sedmdesátá šestá zrušuje.
 
   ČÁST PÁTÁ
 
   ÚČINNOST
 
   § 39
 
   Tento  zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004, s výjimkou ustanovení
   § 6 odst. 3 písm. b) bodu 3 a § 26 až 29, která nabývají účinnosti dnem
   vstupu  smlouvy  o  přistoupení  České  republiky  k  Evropské  unii  v
   platnost.
 
   Zaorálek v. r.
 
   Klaus v. r.
 
   Špidla v. r.
 
   Vybraná ustanovení novel
 
   Čl. III zákona č. 237/2012 Sb.
 
   1.  Řízení  o  přestupcích  nebo  jiných  správních  deliktech na úseku
   rybářství  podle  zákona č. 99/2004 Sb. nebo zákona č. 200/1990 Sb., ve
   znění  účinném  do  dne  nabytí  účinnosti  tohoto zákona, která nebyla
   pravomocně  skončena  přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto zákona, se
   dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 
   2.  Výnosy  z  pokut uložených rybářskou stráží nebo krajem v přenesené
   působnosti  podle zákona č. 99/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
   účinnosti tohoto zákona, jsou příjmem příslušného kraje.
 
   1)  Například  zákon  č.  114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
   znění   pozdějších  předpisů,  vyhláška  č.  395/1992  Sb.,  kterou  se
   provádějí  některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
   a  krajiny,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon č. 166/1999 Sb., o
   veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
   znění   pozdějších  předpisů,  zákon  č.  154/2000  Sb.,  o  šlechtění,
   plemenitbě   a  evidenci  hospodářských  zvířat  a  o  změně  některých
   souvisejících  zákonů  (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002
   Sb.,  zákon  č.  246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
   pozdějších  předpisů,  zákon  č.  254/2001  Sb.,  o  vodách  a  o změně
   některých  zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
   242/2000  Sb.,  o  ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992
   Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
 
   2)  §  55  odst.  1  a  § 127 odst. 14 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění
   pozdějších předpisů.
 
   3) § 2 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb.
 
   4)  §  2  zákona  č.  61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o
   státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
 
   § 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
   5) Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
   6) § 43 zákona č. 254/2001 Sb.
 
   7)  Zákon  č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
   předpisů.
 
   8) § 107 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
   Sdělení  č.  7/2000  Sb.  m.  s.,  o  sjednání Dohody mezi vládou České
   republiky  a  vládou  Slovenské  republiky  o  spolupráci na hraničních
   vodách.
 
   Sdělení  č.  66/1998  Sb.,  o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a
   Spolkovou  republikou  Německo  o  spolupráci  na  hraničních  vodách v
   oblasti vodního hospodářství.
 
   Smlouva  mezi  Československou  socialistickou  republikou  a Rakouskou
   republikou  o  úpravě  vodohospodářských  otázek  na hraničních vodách,
   vyhlášená pod č. 57/1970 Sb.
 
   8a)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších
   předpisů.
 
   9)  Zákon  č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
   předpisů.
 
   Zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
   Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
   10) § 5 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
   11) Zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
   12)  Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,
   ve znění vyhlášky č. 89/1982 Sb.
 
   13)  Zákon  č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
   poskytování (zákon o zdravotních službách).
 
   14) § 127 odst. 1 písm. i) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
 
   15) § 75 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
   16)  Zákon  č.  283/1991  Sb.,  o  Policii  České  republiky,  ve znění
   pozdějších předpisů.
 
   17) Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
   veřejné  moci  rozhodnutím  nebo  nesprávným úředním postupem a o změně
   zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve
   znění pozdějších předpisů.
 
   18)  §  2,  § 190 až 203 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění
   pozdějších předpisů.
 
   19) § 438 až 450 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 
   20)  Zákon  č.  552/1991  Sb.,  o  státní kontrole, ve znění pozdějších
   předpisů.
 
   Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 
   21) § 15 zákona č. 114/1992 Sb.
 
   22)  § 35 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky,
   ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
 
   27) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 
   28) Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
   30) § 2 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 
   31)  Kapitola  IX  nařízení  Rady  (ES)  č. 1005/2008, kterým se zavádí
   systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného,
   nehlášeného a neregulovaného rybolovu.
 
   32)   Nařízení   Rady  (ES)  č.  1005/2008,  kterým  se  zavádí  systém
   Společenství   pro  předcházení,  potírání  a  odstranění  nezákonného,
   nehlášeného a neregulovaného rybolovu.
 
   Nařízení   Rady   (ES)  č.  1224/2009  o  zavedení  kontrolního  režimu
   Společenství   k   zajištění   dodržování  pravidel  společné  rybářské
   politiky,  o  změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č.
   811/2004,  (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES)
   č.  388/2006,  (ES)  č.  509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007,
   (ES)  č.  1300/2008  a  (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č.
   2847/1993, (ES) č. 1627/1994 a (ES) č. 1966/2006.
 
   Nařízení Rady (ES) č. 2406/1996 o stanovení společných obchodních norem
   pro některé produkty rybolovu.
 
   33) Čl. 42 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008.
 
   34) Čl. 44 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008.
 
   35) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
 

 

Vyhledávání

Novinky

29.11.2018 17:27

Dodatek bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revírech MRS pro rok 2019

Seznamte se prosím s doplněním bližších podmínek :    Změny a doplňky Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2019.PDF (120575)
22.11.2018 12:24

Ceny povolenek a členských známek pro rok 2019

Pro rok 2019 platí následující ceny členských příspěvků, zápisného. (klikněte pro více podrobností).  
10.11.2018 15:58

Školení a zkoušky nových členů rybářského spolku pro získání osvědčení pro výdej 1. Rybářského lístku

Oznamujeme všem žadatelům, že školení a zkoušky nových členů rybářského spolku v Blansku pro získání osvědčení pro výdej 1. rybářského lístku se uskuteční dne 7. prosince 2018 v 16.30hod v sídle...
22.01.2015 13:34

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5

Důležité upozornění pro členy.  Na revírech 461 068 Křetínka 1  a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti...